header image
 

Vítejte na oficiálních stránkách Základní školy a Mateřské školy Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace  

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

ŠKOLNÍ KOLO 2. 3. 2016

OKRSKOVÉ KOLO V NÝRSKU
3. 3. 2016

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od š.r. 2016/2017.
Č.j.: ZŠ 16/2016 V Dešenicích dne 18. 2. 2016
ROZHODNUTÍ
Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:
Uchazeči s registračními čísly :
001/2016 přijat/a
002/2016 přijat/a
003/2016 Žádost o odklad šk.doch.
004/2016 přijat/a
005/2016 přijat/a
006/2016 přijat/a
007/2016 přijat/a

se přijímají od š.r. 2016/ 2017, k základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace.
Odůvodnění
Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti dětí, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění) ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Dešenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Datum zveřejnění
18. 2. 2016

………………………….
Mgr. Suchanová Yvona
ředitelka organizace

To je krásně na světě…
A jak?!…Opravdu?
Náš ŠVP se tak jmenuje a náš cíl je proto naprosto jasný.
Rozhlížíme se s dětmi celý rok po blízkém i vzdáleném okolí, hledáme a objevujeme, co se děje v přírodě, ve školce, ale i v nás samotných. Společně prožíváme každodenní radosti i starosti, snažíme se navzájem pochopit, co si přejeme a potřebujeme. Ale hlavně, co znamená žít společně, co navzájem spolupracovat, být k sobě tolerantní a ohleduplní.
Naším úkolem je ale také formovat chování dětí, jejich přizpůsobení se společnosti, ve které žijí a pro kterou jsou pokračováním. Snažíme se ze všech sil, aby děti znaly nejen základy společenského chování, ale aby pochopily, co dělají, proč to dělají a co pro ně znamená naučit se žít s druhými. Co jim vlastně takové soužití přináší. Tohle je někdy velkým problémem i pro mnohé dospělé. Nečekejme tedy, že dítě má hned jasno.
Jistě nikdo z dospělých úmyslně nechce být dětem špatným vzorem, ale někdy i tak dochází k tomu, že místo aby probíhala vzájemná spolupráce rodiny a školky, je tomu naopak.
Přitom stačí málo… mluvit! Domlouvat se, vzájemně se poradit. Samozřejmě, rodiče jsou ti první, kteří znají své děti, žijí s nimi přece od narození. Ovšem v době, kdy dítě nastoupí do školky a tam tráví denně i devět hodin, pedagog vidí to, co někdy zůstává skryto i rodičům.
Zaneprázdněnost a únava pracujících rodičů, někdy vede k tomu, že nemají čas soustředit se na své dítě. Maminky po skončení směny v práci čeká ještě druhá směna doma, známe všichni… úklid, nákupy a další „maličkosti“, pro které často nezbývá dostatek energie a chuti zabývat se něčím, co zdánlivě funguje, jak má. Rodičům často chybí náhled, jak se dítě projevuje ve společnosti svých vrstevníků. Upozornění učitelky na opakované nevhodné chování svého dítěte většinou pak přijímají nedůtklivě a jako útok na sebe nebo dítě. Pak už je jen krůček k tomu počkat si na to, až učitelka nebude mít zrovna svůj den a dát jí to náležitě pocítit. A pokud možno ji ve své stížnosti obejít. Jak málo by stačilo k tomu, aby se tohle nestávalo?
Mám návrh na pár možností. Neházejme vinu jeden na druhého, nehledejme na tom druhém to špatné a nečekejme na údajný prohřešek, ale promluvme si a hledejme společně schůdnou cestu. Vždyť každý z nás občas nemá svůj den.
Pokud děti ucítí přátelskou atmosféru mezi rodiči a učiteli, je jim mnohem lépe. A věřte, že děti vnímají velmi dobře vztahy a postoje mezi lidmi. Snad k tomu pomáhá i to, že jejich vnitřní svět ještě není zdeformovaný. Řeknou to, co chtějí, tomu, komu chtějí a jak chtějí. My už jsme díky výchově a zkušenosti zvyklí si ledacos nechat líbit, anebo si to vyřídit „jinak“, bez přímého střetu. Tak mě napadá, že i my se máme od dětí co naučit…
-vlc-

DĚTI A ŽÁCI ZŠ A MŠ DEŠENICE, OKRES KLATOVY, P. O.
SRDEČNĚ ZVOU VŠECHNY RODIČE, PŘÁTELE ŠKOLY
A VEŘEJNOST NA
ŠKOLNÍ AKADEMII
– přehlídka činností zájmových útvarů
– výstava výtvarných prací dětí ZŠ a MŠ

V PÁTEK 26. 6. 2015
OD 15.30 HOD.
V KD DEŠENICE

Tak jsme se dočkali
Přes občasné potíže a drobné zmatky jsme se dočkali. Byla úspěšně dokončena výměna oken a dveří v budovách ZŠ i MŠ. A jak si libujeme! Okna můžeme otevírat beze strachu, že už je nezavřeme, větráme „ventilačkou“ a jaké je nám teplo! Už neslyšíme meluzínu z chodeb, kde se průvan proháněl všemi škvírami pode dveřmi a netěsnícími okny! Děkujeme! Před námi je ještě oprava venkovních fasád budov, ale ta nijak nezasáhne do provozu ZŠ ani MŠ. Takže v létě bude naše škola celá v novém.

Zápis do 1. třídy ZŠ
Dne 21. ledna 2015 proběhl zápis předškoláků do 1. třídy ZŠ pro šk. rok 2015/2016. Z 9 předškoláků se k zápisu dostavilo 6 dětí. V září tedy přivítáme 6 nových prvňáčků.

Akce ZŠ a MŠ
Kromě plnění školních povinností, plánů, zvládání učiva se jako každý rok věnujeme dalším kulturním a sportovním akcím. Děti vyrábějí spoustu dekoračních předmětů na Velikonoce. Keramický kroužek běží na plné obrátky.
Foto: keramické výrobky z dílny našich nejmenších

Letošní zima je tak nějak ve znamení chřipky a rýmy. Děti byly často nemocné, dokonce i několikrát za sebou. I tak se nám podařilo několik akcí:
• Dne 14. 2. 215 jsme uspořádali maškarní karneval v KD Dešenice. Masky opět jedna hezčí než druhá, tombola bohatá, účast hojná. Myslím, že děti byly spokojené.

Foto: maškarní karneval

• 27. 2. 2015 jsme navštívili divadelní představení v Klatovech „Šupinka vodníka Štístka“. Po delší době to bylo moc pěkné představení s písničkami, hezkými kostýmy a dekoracemi. Děti sledovaly představení se zaujetím.
• 7. 3. 2015 jsme v oslabeném počtu vystoupili na oslavách MDŽ v KD Dešenice. Maminky i babičky byly jistě dojaté, snad potěšil i drobný dárek od dětí.
• 11. 3. 2015 jsme se zúčastnili okrskového kola recitační soutěže v Nýrsku. Naše děti výborně reprezentovaly a směle konkurovaly dětem z ostatních škol. (Železná Ruda, Janovice n./Úhl., Nýrsko Kom. ul., Nýrsko Šk. ul., Chudenín).

Co nás čeká?
• 1. 4. 2015 přijede do Dešenic mobilní planetárium. Programu se účastníme v rámci výuky.
• 16. 4. 2015 pojedeme do Nýrska na divadelní představení Princezna se zlatou hvězdou na čele.
• 21. 4. 2015 – školní fotografování
• 13. 5. 2015 se zúčastníme čtenářské soutěže v Nýrsku, protože i u nás ve škole je dost dobrých čtenářů. Zde ale apeluji na rodiče v rámci propagace knih. Tak jako máme dobré čtenáře, tak máme i horší!!! čtenáře. Knihy se nějak vytrácejí a je to znát. Proto prosím, dohlédněte na své děti, denně číst!, číst! a číst!
• 22. 5. 2015 proběhne ve škole program Adolfa Dudka – Hrajeme si na malíře. Tato akce je novinkou, takže se moc těšíme.
• V červnu nás ještě čeká několik výletů pěšky i na kole, velký školní výlet, návštěva muzea v Nýrsku, exkurze…
• 26. 6. 2015 Školní akademie – závěr školního roku

Je před námi ještě kus práce. Přeji všem pevné nervy, hodně úsilí, samé vydařené akce, ve škole jenom jedničky!

Adventní setkání

Celý adventní čas se děti MŠ a ZŠ připravovaly na Vánoce. Vyráběly přáníčka, dárky pro své blízké a výzdobu do škol i domů. Do všech činností vložily nemalé úsilí, mnoho práce, nadšení, radosti i těšení. Připomněli jsme si většinu vánočních zvyků a tradic a poslouchali jsme CD plné pohádek namluvených známými českými herci.
Předvánoční čas vyvrcholil novinkou – adventním trhem ve tvrzi spojeným s orlojem ochotníků. Přišlo hodně lidí a konečně jsme se mohli pořádně pochlubit našimi dětskými výrobky. Určitě jste byli překvapení, jak šikovné děti máte a jaké hezké věci vyrábějí. Jsem ráda, že jsme se mohli pochlubit široké veřejnosti, protože do školy moc cizích lidí nepřijde, ani na dny otevřených dveří.
Letos máme ve škole samé hodné děti, takže k nám ošklivý čert ani nemusel. Mikuláš na nás ale nezapomněl, schoval nám ve škole dobroty. I v MŠ všichni dostali sladkou nadílku. Rozdávaly ji školní děti, které se každoročně převlékají za čertíky a anděly a s radostí chodí trošičku postrašit mrňata.
Těsně před vánočními prázdninami začala výměna oken v budově ZŠ. Bojové podmínky a výuku ve tvrzi všichni přijali s nadšením. A nakonec to bylo i příjemné zpestření. Také z těchto důvodů neproběhly některé vánoční akce, ke kterým se ale opět v příštích letech vrátíme. Děkujeme všem za pochopení, stálou přízeň a podporu.
Za všechny žáky ZŠ, děti MŠ a celý pedagogický sbor vám přeji do roku 2015 hlavně hodně zdraví, štěstí, splněných přání, trochu peněz, hodně sil a pevných nervů, fůru dobré nálady, nadšení, tolerance a úcty k druhým a jejich práci.
-such-

Plavu si ani nevím jak……
Předplavecký a plavecký výcvik dětí z mateřské a základní školy jsme letos absolvovali v období podzimu.
Mohu „naše“ děti jen pochválit. Přes počáteční potíže některých dětí skamarádit se s vodou, nakonec všichni odcházeli s úsměvem a vysvědčením o veliké snaze a šikovnosti.
Přesto některé děti ve dnech, kdy jsme jezdili do bazénu, do školky právě proto nechodily. Chápu, pokud je dítě nachlazené nebo má jiné obtíže, ale nedovedu ovšem pochopit jiné „důvody.“ Finančně rodinu stokoruna týdně nezruinuje a vyhlídka toho, že si dítě zaskotačí s kamarády, navíc se naučí pokud ne plavání, tak alespoň kladnému vztahu k vodě a pod vedením zkušených a navíc velmi vstřícných „plavčic“, je přece dostatečnou satisfakcí. Přesto… . Tak snad příště.
Dost nářků, kdo s námi na plavání jezdil, ten si to vskutku užil a odnesl si spoustu pěkných zážitků. Věřím, že se brzy sami s dětmi do bazénu vypravíte a uvidíte jejich pokroky.
-vlc-

AKCE: VÝMĚNA OKEN V ZŠ

V týdnu od 15. 12. 2014 se začnou vyměňovat okna v budově ZŠ.

Od Po 15. 12. 2014 bude výuka probíhat v zasedacích sálech úřadu městyse Dešenice = ve tvrzi.

Pondělí – středa – normální výuka
( tzn. školní aktovku s sebou).

Čtvrtek – vycházka ke krmelci – sportovní oblečení do lesa.

Pátek – ochutnávka cukroví, vánoční posezení, nadílka, pohádka…..
– opět ve tvrzi!

Odpolední ŠD – všechny dny ve tvrzi.

Ve středu 19. 11. 2014 se v budově ZŠ konají třídní schůzky
od 13.30 hod. do 15.30 hod.

V sobotu 15. 11. 2014 máme krátké kulturní vystoupení pro důchodce v KD Dešenice.

Sraz před kulturním domem v 13.45 hod.