header image
 

Novinky

Divadelní představení – Klatovy, 20. 12. 2018

doprava a vstup   70,- Kč

 

ČERT a KÁČA

Božena Šimková

Klasická pohádka na motivy Boženy Němcové DAP - Divadelní agentura Praha

Hrají:

Čert – Zdeněk Košata

ča – Jiřina Daňhelová /

Lucie Vopatová

Jirka – Štěpán Dostal

Kněžna – Milada Bednářová

Režie – Miroslav Pokorný

Hudba – Tomáš Alferi

Kdo by neznal pohádkovou Káču,

v českých pohádkách má mnoho

podob, ale vždy je to řízná, rázovitá

lidová postava.

Jak si naše Káča poradí s čertem? Jakou roli sehraje v našem příběhu Jirka, odhodlaný se

postavit za svoji Káču a jak to dopadne s vytouženou svatbou? To se dozvíte v našem

představení.

Potěší vás řadou písniček, zasmějete se veselým scénám, například s čertovským vrátným

u pekelné brány, pobaví vás i další čertův převlek, budete fandit rázné, ale upřímné Káče

a překvapí vás, jak to dopadne se závistivou a domýšlivou kněžnou.

Naše představení je již sedmá pohádka, kterou pro naši agenturu napsala známá spisovatelka

a autorka televizních her Božena Šimková. Zúročila v ní letitou zkušenost s mnoha svými

televizními i divadelními pohádkami, vzpomeňme například večerníčky Krkonošská

pohádka. Všechny se vyznačují krásnou, květnatou češtinou. Zkušená autorka umí napsat příběh srozumitelný pro malé diváky, který zároveň pobaví i dospělé.

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé. Dovolujeme si vás pozvat na besídku do školky: 21.12. od 15 hodin. Přineste si s sebou dobrou náladu, o občerstvení a zábavu se postaráme my. :-)

v pátek 23. 6. 2017

 

ZAHRADNÍ SLAVNOST

 

od 15.30 hod. na zahradě ZŠ

 

  • Slavnostní rozloučení se školním rokem 2016/2017
  • Pasování na školáky
  • Sladká odměna

Vážení rodiče a milé děti, ve fotogalerii  MŠ si už teď můžete prohlédnout fotky z výletu „mateřáčků“ :-)

MDD

na téma: ZE ŽIVOTA HMYZU

  1. 6. 2017

od 15.30 hod.

na KAČÁKU

soutěže, hry, malý dáreček, špekáčky

 

V případě deště se MDD posouvá na první slunečný pátek.

18. 5. 2017 pomáhali žáci 1. – 3. roč. na OÁZE ZDRAVÍ v Dešenicích. Jedná se o projekt místního klubu žen „Babince“. Dokázaly zkultivovat zarostlý prostor pod lesem, kde vysadily zdraví prospěšné stromky a keře, např. listem či plodem. Rozhodly se postupovat dále a v plánu je vytvořit zde oddechový prostor s lavičkami, ohništěm a především s pěkným výhledem. Můžete zde nabírat sílu ze sluníčka i schovat se do stínu pod stromy. Děti pomáhaly vyčistit prostor od kamínků, klacků a různých nečistot. Na závěr jsme si opekli špekáčky. Byl to moc hezky a příjemně strávený den.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Vážení rodiče, zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/ 2018 se bude konat 2. května 2017, od 9 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin. S sebou přivede zákonný zástupce dítě, které chce do školky přihlásit, dále přinese rodný list dítěte, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny.

V pátek 6. 1. 2017 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.
Začátek ve 13.30 u školy.

AKCE: VÝMĚNA OKEN V ZŠ

V týdnu od 15. 12. 2014 se začnou vyměňovat okna v budově ZŠ.

Od Po 15. 12. 2014 bude výuka probíhat v zasedacích sálech úřadu městyse Dešenice = ve tvrzi.

Pondělí – středa – normální výuka
( tzn. školní aktovku s sebou).

Čtvrtek – vycházka ke krmelci – sportovní oblečení do lesa.

Pátek – ochutnávka cukroví, vánoční posezení, nadílka, pohádka…..
– opět ve tvrzi!

Odpolední ŠD – všechny dny ve tvrzi.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

První zmínka o vyučování v Dešenicích pochází z roku 1593, kdy je v poznámkové knize farní školy (Vormerkbuch für die Deschenitzer Pfarrschule) uveden kantor, který zároveň vykonával službu kostelníka.

V roce 1756 byl dešenickým učitelem Ignác Esterl. Ten absolvoval normální školu ve Strakonicích a po složení předepsaného atestu jej vrchnost – kníže Karel Josef Palm z Gundelfingen – roku 1779 jmenoval zdejším učitelem. V tom roce navštěvovalo školu 19 žáků, o rok později již 74.

Vyučování probíhalo v domku, který přiléhal k západní straně tehdejšího hřbitova (u kostela), v jediné místnosti, jež sloužila zároveň jako učitelův byt. V roce 1780 již školní třída sloužila jen k výuce a učiteli byla k bydlení vyčleněna vedlejší komora. Ve škole se děti učily i příst a plést.

Roku 1812 byla postavena nová školní budova vedle kamenitých schodů ke kostelu (byl to dům čp. 106, dnes již neexistující). Učitel Esterl zemřel roku 1801 a jeho následovníky byli: Johann Adam Hartl (zemřel 1855), Johann Blechinger ( 1855 – 1871) a Georg Braun. Roku 1823 byla již škola dvoutřídní, 1878 trojtřídní a roku 1894 již čtyřtřídní. V témže roce byla pod vedením stavitele Johanna Fremutha z Dešenice postavena zcela nová školní budova, v níž škola sídlí dodnes, a to nákladem 20.000 zl. Přiškoleny byly obce: Matějovice, Žížnětice a Milence.

Výuka v české menšinové škole začala v dnešní budově mateřské školy v září 1925. Obecní zastupitelstvo se zřízením této školy nesouhlasilo a podalo ještě předtím na svém zasedání 10.července 1925 protest, neboť považovalo zřízení české školy (jak se tehdy psalo školy s československým jazykem vyučovacím) za zbytečné a školu za nedostatečně finančně zabezpečenou. V prvním školním roce navštěvovalo školu 11 žáků a učitelem byl Jaromír Morávek, od roku 1927 Karel Krátký a od roku 1933 J.Vlček. Tato menšinová škola ukončila svou činnost v roce 1938. Počet žáků se pohyboval od 9 do 15.

Školní výuka v češtině byla obnovena v roce 1945 ve školní budově bývalé německé školy. Prvním ředitelem byl Jan Jansta, který však v únoru roku 1946 odešel učit na měšťanku do Nýrska a zdejším ředitelem se stal Jaroslav Pincelner. Poměry ve škole nebyly jednoduché, v budově např. nebylo funkční elektrické osvětlení. Další ředitelé školy byli: Jan Adámek (nastoupil 1951), Karel Votruba ( 1952), Karel Ginsl (1954), Marie Wachtlová, provd.Paumerová (1956). Od roku 1958 do roku 1976 řediteloval v Dešenicích Josef Baštář, jehož vystřídal Jan Bastl. Od té doby působily na místě ředitele školy ženy: Marie Hájková (1980), Alena Černá ( 1988), Marie Chalupská (1996), Mgr. Jindřiška Tischerová ( 1997) a Mgr.Yvona Suchanová (2002). V roce 1945 navštěvovalo školu 79 dětí, v roce 1950 to bylo na 109 dětí, v roce 1960 93 dětí, v roce 1970 58 dětí, v roce 1980 43 dětí. V současné době navštěvuje školu +- 20 žáků.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

První záznam o mateřské škole můžeme přečíst z kroniky mateřské školy:

„Po 7  letech byla znovuotevřena mateřská škola v budově č.161, kde byla umístěna již před obsazením pohraničí Němci.“ Bylo zapsáno 42 dětí  a zřízena 2 oddělení – v Dešenicích s 22 dětmi a v Milencích s 20 dětmi. Provoz byl zahájen až 20.11.1945, protože do té doby byla v budově obecná škola. Zpočátku byl správou školy pověřen ředitel  obecné školy. Mateřská škola se osamostatnila v polovině června a ředitelkou se stala Ludmila Mináříková. V Milencích působila učitelka Božena Miňhová.

V prvních měsících byla velmi nízká docházka, rodiče MŠ nedůvěřovali. Situace se zlepšila v jarních měsících,  postupně se podařilo podchytit zájem rodičů.Učitelky s dětmi připravovaly různá vystoupení, významně se podílely na společenském dění v obci.

1.9.1952 bylo zrušeno oddělení v Milencích. Ředitelkou se stala Ludmila Škorpilová, která tuto funkci vykonávala do roku 1973. Ve funkci se postupně vystřídaly D. Heberleinová  (1974), J. Hašková (1975,76), M. Smetanová (1977,78), J. Boublíková (1978 – 87) a od školního roku 1987/88 byla až do sloučení se základní školou (1.1.2003) v této funkci J.Čadová.

V říjnu 1975 byla dokončena přístavba a vznikla 2 oddělení a počet dětí stoupl na 55. Děti byly sváženy z Děpoltic a ze Zelené Lhoty.

Od r.1984 se stal zřizovatelem státní statek. Děti byly sváženy ještě z Hodousic, Hamrů a Hojsovy Stráže.

V roce 1992 po rekonstrukci sociálního zařízení a přístavby verandy bylo opět 1 oddělení. Zřizovatelem se stala opět obec, děti již nebyly dováženy, a proto došlo k poklesu počtu docházejících dětí.V současné době se počty dětí ustálily v MŠ na 25, v ZŠ na 20.

S rokem 2003 přišlo několik školských reforem. Od 1.1.2003 došlo ke změně právní formy školského zařízení. MŠ a ZŠ byly sloučeny v jednu organizaci pod názvem Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace.

Ve školním roce 2002/2003 se začalo pracovat v mateřské školce podle nového „Rámcově vzdělávacího programu“. Byl to první dokument, kterým stát stanovoval požadavky na výchovu a vzdělání v MŠ. Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho celoživotní vzdělávání.

Moderní doba, nové životní podmínky, vstup do EU si vyžádalo Školskou reformu i ve vzdělávacím a výchovném procesu základních škol. Každá škola dostala možnost vytvořit v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) vlastní školní vzdělávací program (ŠVP) „ušitý na míru“ . MŠ pracuje podle programu „Školka plná zábavy“, děti ZŠ se učí podle programu „Začínáme spolu“. Cílem je vytvořit ve školním prostředí atmosféru, ve které se žáci budou cítit příjemně, bezpečně a budou zažívat radost z učení. Žáci získají nejen dobré znalosti, ale i chuť a dovednost učit se po celý život, naučí se poznávat svět v souvislostech a učivo maximálně využít ve svém budoucím životě, budou dobře jazykově připraveni na život a práci v současném propojeném světě, naučí se pracovat s různými zdroji informací, naučí se žít a jednat s ostatními lidmi, jednat samostatně a rozhodovat zodpovědně, budou pečovat o zdraví svoje i ostatních. Žáci zvládnou aktivně vstupovat do výuky i dění ve škole, dostanou příležitost ukázat, co umí a v čem se zlepšují.

Tak ať se jim v Dešenické škole daří!

 

Úplnost a velikost školy

ZŠ neúplná:    spojené ročníky v jedné třídě:  II.třída – 1. , 2. ročník

I.třída –  3.,4. a 5. ročník

MŠ jednotřídní, celodenní

 

Spádový obvod školy: Dešenice

Depoltice

Milence