header image
 

4. – 8 . 2. 2019 jarní prázdniny

 

Tříkrálová sbírka     8. 1. 2019 od 13.30 hod., sraz ve škole

 

Vážení rodiče,

Od 1. do 14. ledna 2019 bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka, která je určena ve prospěch lidí zdravotně postižených, seniorů a sociálně slabých. Aby se mohla sbírka uskutečnit, potřebujeme pomoc Vašich dětí.

Posláním sbírka je přinést lidem radostné poselství Vánoc a také upozornit na ty lidi kolem nás, kteří potřebují pomoc.

Pokud se Vaše dítě bude chtít stát koledujícím králem, prosíme Vás, aby jste Váš souhlas vyjádřili svým podpisem.

Výtěžek tříkrálové sbírky bude věnován na projekty Oblastní charity Klatovy: charitní pečovatelskou službu, domov pokojného stáří, domov pro matky s dětmi v tísni, osobní asistenci těžce tělesně postiženým, sociální poradnu, klub Chapadlo a Budík.

Bližší informace všem koledníkům a těm, kteří mají zájem, rádi zodpoví na tel. 732 775 868.

Děkujeme za ochotu podpořit charitní dílo.

 

Souhlasím s tím, aby se mé dítě ……………………………………………………………………….. zúčastnilo Tříkrálové sbírky 2019 jako koledující král.

Datum:                                                                                       Podpis zákonného zástupce:

 

VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv. Mikuláše v Dešenicích

7. 12. 2018 od 18.00 hod.

 

Účinkují:

Děti ze ZŠ Dešenice

Venuše Zaoralová Dvořáková, zpěv

Eliška Bošková, flétna

Vojtěch Novák, varhany

Tomáš Bastl, trubka

 

PEKLO VE SKLEPENÍCH DEŠENICKÉ TVRZE

  1. 12. 2018 OD 17.00 hod.

 

Zlobivci budou muset splnit čertovské úkoly. Pokud se polepší, najdou i anděla s Mikulášem.

24. 10. 2018 navštívíme divadelní představení v Nýrsku:

Městská knihovna Nýrsko a divadlo Krapet uvádí pohádku

Podle knihy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna.

„Tatí, já byfem chtěla pfa.“ řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa. ,,Jmenuje se Rek“ oznámil.

A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek.

,,To už mu můžeme říkat Fík“ řekl tatínek.

No a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství za-čalo velké. A že je to pes neobyčejný? No který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto?

Dokonce se vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví spoustu věcí a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, protože s Fíkem zažije každý moc legrace. Ale jak se říká všude dob-ře doma nejlíp. Moc rád se vrátí domů a zdají se mu velice divoké psí sny, dokonce i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí! ,,Tak neváhejte a přijďte. Bude psina! Haf!“

 

Dne 4. 5. 2018 se v knihovně v Nýrsku uskutečnila čtenářská soutěž žáků 1. – 3. ročníků ZŠ. Naši školu reprezentoval Jan Hošťálek z 2. ročníku. Četl velice pěkně.

Shodou okolností jsme po soutěži měli možnost shlédnout kolonu amerických vojenských aut na náměstí.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro š.r. 2018/2019.

By admin 0 comments  

Č.j.: ZŠ 54/2018                                                     V Dešenicích dne 23. 04. 2018

ROZHODNUTÍ

Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 1 a odst. 2 písm. e), § 49 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto: 

Uchazeči s registračními  čísly :

Uchazeč Výsledek řízení
001/2018 žádost o OŠD
002/2018 přijat/a
003/2018 žádost o OŠD
004/2018 žádost o OŠD
005/2018 přijat/a

                                          

se přijímají od 1. 9. 2018 k  základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace.

Odůvodnění

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti dětí, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění) ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Dešenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

 

Datum zveřejnění                23. 04. 2018

 

 

………………………….

Mgr. Suchanová Yvona

ředitelka organizace

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

 

ve středu 4. dubna 2018

v době od 13.00 do 16.00 hod.

v budově ZŠ

( 1. patro, II. třída )

8. 1. 2018 – Tříkrálová sbírka

Koledníci vybrali ve dvou skupinkách celkem 5 165,- Kč. Všem dárcům i koledníkům patří upřímné poděkování za příspěvek na dobrou věc.

 

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé. Dovolujeme si vás pozvat na besídku do školky: 21.12. od 15 hodin. Přineste si s sebou dobrou náladu, o občerstvení a zábavu se postaráme my. :-)