header image

All posts in Listopad, 2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

První zmínka o vyučování v Dešenicích pochází z roku 1593, kdy je v poznámkové knize farní školy (Vormerkbuch für die Deschenitzer Pfarrschule) uveden kantor, který zároveň vykonával službu kostelníka.

V roce 1756 byl dešenickým učitelem Ignác Esterl. Ten absolvoval normální školu ve Strakonicích a po složení předepsaného atestu jej vrchnost – kníže Karel Josef Palm z Gundelfingen – roku 1779 jmenoval zdejším učitelem. V tom roce navštěvovalo školu 19 žáků, o rok později již 74.

Vyučování probíhalo v domku, který přiléhal k západní straně tehdejšího hřbitova (u kostela), v jediné místnosti, jež sloužila zároveň jako učitelův byt. V roce 1780 již školní třída sloužila jen k výuce a učiteli byla k bydlení vyčleněna vedlejší komora. Ve škole se děti učily i příst a plést.

Roku 1812 byla postavena nová školní budova vedle kamenitých schodů ke kostelu (byl to dům čp. 106, dnes již neexistující). Učitel Esterl zemřel roku 1801 a jeho následovníky byli: Johann Adam Hartl (zemřel 1855), Johann Blechinger ( 1855 – 1871) a Georg Braun. Roku 1823 byla již škola dvoutřídní, 1878 trojtřídní a roku 1894 již čtyřtřídní. V témže roce byla pod vedením stavitele Johanna Fremutha z Dešenice postavena zcela nová školní budova, v níž škola sídlí dodnes, a to nákladem 20.000 zl. Přiškoleny byly obce: Matějovice, Žížnětice a Milence.

Výuka v české menšinové škole začala v dnešní budově mateřské školy v září 1925. Obecní zastupitelstvo se zřízením této školy nesouhlasilo a podalo ještě předtím na svém zasedání 10.července 1925 protest, neboť považovalo zřízení české školy (jak se tehdy psalo školy s československým jazykem vyučovacím) za zbytečné a školu za nedostatečně finančně zabezpečenou. V prvním školním roce navštěvovalo školu 11 žáků a učitelem byl Jaromír Morávek, od roku 1927 Karel Krátký a od roku 1933 J.Vlček. Tato menšinová škola ukončila svou činnost v roce 1938. Počet žáků se pohyboval od 9 do 15.

Školní výuka v češtině byla obnovena v roce 1945 ve školní budově bývalé německé školy. Prvním ředitelem byl Jan Jansta, který však v únoru roku 1946 odešel učit na měšťanku do Nýrska a zdejším ředitelem se stal Jaroslav Pincelner. Poměry ve škole nebyly jednoduché, v budově např. nebylo funkční elektrické osvětlení. Další ředitelé školy byli: Jan Adámek (nastoupil 1951), Karel Votruba ( 1952), Karel Ginsl (1954), Marie Wachtlová, provd.Paumerová (1956). Od roku 1958 do roku 1976 řediteloval v Dešenicích Josef Baštář, jehož vystřídal Jan Bastl. Od té doby působily na místě ředitele školy ženy: Marie Hájková (1980), Alena Černá ( 1988), Marie Chalupská (1996), Mgr. Jindřiška Tischerová ( 1997) a Mgr.Yvona Suchanová (2002). V roce 1945 navštěvovalo školu 79 dětí, v roce 1950 to bylo na 109 dětí, v roce 1960 93 dětí, v roce 1970 58 dětí, v roce 1980 43 dětí. V současné době navštěvuje školu +- 20 žáků.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

První záznam o mateřské škole můžeme přečíst z kroniky mateřské školy:

„Po 7  letech byla znovuotevřena mateřská škola v budově č.161, kde byla umístěna již před obsazením pohraničí Němci.“ Bylo zapsáno 42 dětí  a zřízena 2 oddělení – v Dešenicích s 22 dětmi a v Milencích s 20 dětmi. Provoz byl zahájen až 20.11.1945, protože do té doby byla v budově obecná škola. Zpočátku byl správou školy pověřen ředitel  obecné školy. Mateřská škola se osamostatnila v polovině června a ředitelkou se stala Ludmila Mináříková. V Milencích působila učitelka Božena Miňhová.

V prvních měsících byla velmi nízká docházka, rodiče MŠ nedůvěřovali. Situace se zlepšila v jarních měsících,  postupně se podařilo podchytit zájem rodičů.Učitelky s dětmi připravovaly různá vystoupení, významně se podílely na společenském dění v obci.

1.9.1952 bylo zrušeno oddělení v Milencích. Ředitelkou se stala Ludmila Škorpilová, která tuto funkci vykonávala do roku 1973. Ve funkci se postupně vystřídaly D. Heberleinová  (1974), J. Hašková (1975,76), M. Smetanová (1977,78), J. Boublíková (1978 – 87) a od školního roku 1987/88 byla až do sloučení se základní školou (1.1.2003) v této funkci J.Čadová.

V říjnu 1975 byla dokončena přístavba a vznikla 2 oddělení a počet dětí stoupl na 55. Děti byly sváženy z Děpoltic a ze Zelené Lhoty.

Od r.1984 se stal zřizovatelem státní statek. Děti byly sváženy ještě z Hodousic, Hamrů a Hojsovy Stráže.

V roce 1992 po rekonstrukci sociálního zařízení a přístavby verandy bylo opět 1 oddělení. Zřizovatelem se stala opět obec, děti již nebyly dováženy, a proto došlo k poklesu počtu docházejících dětí.V současné době se počty dětí ustálily v MŠ na 25, v ZŠ na 20.

S rokem 2003 přišlo několik školských reforem. Od 1.1.2003 došlo ke změně právní formy školského zařízení. MŠ a ZŠ byly sloučeny v jednu organizaci pod názvem Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace.

Ve školním roce 2002/2003 se začalo pracovat v mateřské školce podle nového „Rámcově vzdělávacího programu“. Byl to první dokument, kterým stát stanovoval požadavky na výchovu a vzdělání v MŠ. Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho celoživotní vzdělávání.

Moderní doba, nové životní podmínky, vstup do EU si vyžádalo Školskou reformu i ve vzdělávacím a výchovném procesu základních škol. Každá škola dostala možnost vytvořit v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) vlastní školní vzdělávací program (ŠVP) „ušitý na míru“ . MŠ pracuje podle programu „Školka plná zábavy“, děti ZŠ se učí podle programu „Začínáme spolu“. Cílem je vytvořit ve školním prostředí atmosféru, ve které se žáci budou cítit příjemně, bezpečně a budou zažívat radost z učení. Žáci získají nejen dobré znalosti, ale i chuť a dovednost učit se po celý život, naučí se poznávat svět v souvislostech a učivo maximálně využít ve svém budoucím životě, budou dobře jazykově připraveni na život a práci v současném propojeném světě, naučí se pracovat s různými zdroji informací, naučí se žít a jednat s ostatními lidmi, jednat samostatně a rozhodovat zodpovědně, budou pečovat o zdraví svoje i ostatních. Žáci zvládnou aktivně vstupovat do výuky i dění ve škole, dostanou příležitost ukázat, co umí a v čem se zlepšují.

Tak ať se jim v Dešenické škole daří!

 

Úplnost a velikost školy

ZŠ neúplná:    spojené ročníky v jedné třídě:  II.třída – 1. , 2. ročník

I.třída –  3.,4. a 5. ročník

MŠ jednotřídní, celodenní

 

Spádový obvod školy: Dešenice

Depoltice

Milence

DUM jsou uloženy v ředitelně školy, pokud máte zájem, kontaktujte nás na emailu

 

info@zsamsdesenice.info

 

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám.

Pondělí 14.00 – 15.00 – Aerobic

Úterý 14.00 – 15.00 – Začínáme s AJ

Středa 14.00 – 15.00 – Tvořivá dílna

Čtvrtek 14.00 – 15.00 – Pohybové hry

Pátek 14.00 – 15.00 – Divadelní 

 

Ani jsme se nenadáli a už máme za sebou první dva měsíce. Vždyť je to jako včera, kdy jsme zahájili školní rok 2013/2014. Žáci se vrátili po prázdninách odpočinutí a svěží a na jejich tvářích bylo vidět radostné očekávání. Samozřejmě, že některým se nechtělo, prázdniny jsou prý lepší….

Ale i ve škole nás čeká spousta nového, noví kamarádí, zážitky. A hlavně hodně práce! Kromě získávání vědomostí, nových dovedností a návyků se zúčastníme spolu s MŠ plaveckého výcviku, připravíme hezká vystoupení pro rodiče a veřejnost, vyrobíme plno dárečků a uměleckých děl.

Do školních lavic letos zasedlo 19 žáků. Přivítali jsme 3 prvňáčky a také novou žákyni do 3. ročníku. Do MŠ nastoupilo 26 dětí.

První společnou akci s MŠ už máme letos za sebou. Šli jsme se podívat do Nýrska na ukázku výcviku dravých ptáků.

I letos se máme na co těšit. Jistě se spolu setkáme na mnoha veřejných akcích, na které vás již nyní srdečně zvou děti ZŠ a MŠ Dešenice.

Období  vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních, středních a základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013.

Do školních lavic letos usedne 19 žáků. V mateřské škole je kapacita využita plně, tj. 28 dětí. Během letních prázdnin se nezahálelo. Ve velké třídě MŠ byla opravena podlaha a položena nová krytina. Děti si budou věci ukládat do nových šatniček. Opravena a zmodernizována byla i školní jídelna pro žáky ZŠ. Do jídelny byly osazeny nové plastové dveře. Školní děti se letos dočkaly také šatnových skříněk. Opravy probíhaly i ve venkovních školních prostorách. Byl opraven plot, natřeny lavičky a osázené záhony. Touto cestou opětovně děkuji za vstřícnost, ochotu a pomoc úřadu městyse Dešenice, především pak Ing. Boučkové.

Jistě jste zaznamenali z veřejných médií další změny a novinky ve výchovně vzdělávacím procesu. Rodiče ani děti se ale nemusí ničeho obávat, protože všechny tyto úpravy osnov jsme na naší škole vždy vyučovali ve formě rozšířeného učiva. Takže násobilka ani dopravní výchova nás nezaskočí.

Do nového školního roku přeji všem pedagogům a rodičům pevné nervy, hodně trpělivosti a pochopení, dětem pak samé jedničky, pohodu, dobré kamarády a spoustu nových zážitků.