header image

All posts in Únor, 2016

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

ŠKOLNÍ KOLO 2. 3. 2016

OKRSKOVÉ KOLO V NÝRSKU
3. 3. 2016

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od š.r. 2016/2017.
Č.j.: ZŠ 16/2016 V Dešenicích dne 18. 2. 2016
ROZHODNUTÍ
Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:
Uchazeči s registračními čísly :
001/2016 přijat/a
002/2016 přijat/a
003/2016 Žádost o odklad šk.doch.
004/2016 přijat/a
005/2016 přijat/a
006/2016 přijat/a
007/2016 přijat/a

se přijímají od š.r. 2016/ 2017, k základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace.
Odůvodnění
Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti dětí, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění) ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Dešenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Datum zveřejnění
18. 2. 2016

………………………….
Mgr. Suchanová Yvona
ředitelka organizace