Rozhodnutí o přijetí do 1. roč. k základnímu vzdělávání pro š.r. 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí do 1. roč. k základnímu vzdělávání pro š.r. 2019/2020

By admin 0 comments  

Č.j.: ZŠ 55/2019                                                     V Dešenicích dne 23. 04. 2019

ROZHODNUTÍ

Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 1 a odst. 2 písm. e), § 49 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto: 

Uchazeči s registračními  čísly :

Uchazeč Výsledek řízení
001/2019 přijat/a
002/2019 přijat/a
003/2019 přijat/a
004/2019 žádost o OPŠD
005/2019 žádost o OPŠD
006/2019 přijat/a
007/2019 přijat/a
008/2019 přijat/a
009/2019 přijat/a
010/2019 přijat/a

                                     

se přijímají od 1. 9. 2019 k základnímu vzdělávání do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace.

Odůvodnění

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti dětí, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění) ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Dešenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

 

Datum zveřejnění

23. 04. 2019

………………………….

Mgr. Suchanová Yvona

ředitelka organizace

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.